User login

Језици

LOLAMAR projektna radionica

LOLAMAR projektna radionica

Datum: 23.01.2014.

Mesto: Kulturni centar „Imre Zoltán“, ulica Kossuth Lajos 3, Janošhalma, Mađarska

 

Ciljevi radionice, rezime:
Istraživački centar za ekonomske i regionalne studije Mađarske akademije nauka u saradnji sa Agencijom za regionalni razvoj AP Vojvodine je organizovao radionicu u okviru projekta Ka lokalno baziranim politikama tržišta rada u prekograničnim ruralnim oblastima – LOLAMAR, 23. januara 2014. godine u Janošhalmi u Mađarskoj. Ciljevi radionice su bili da se predstave rezultati projekta i finalizuje priručnik kreiran za lokalne eksperte i donosioce odluke.
Nakon predstavljanja glavnih rezultata empirijskih istraživanja sprovedenih u pograničnim oblastima obuhvaćenim projektom, projektni partneri su prezentovali sadržaj priručnika. Učesnici radionice su potvrdili uočene probleme na lokalnom tržištu rada i složili se da je neophodna intervencija sa državnog, regionalnog i lokalnog nivoa. Prisutni su bili optimistični u vezi sa mogućnostima proširenja buduće prekogranične saradnje. S obzirom na to da su započeti pregovori između Evropske unije i Republike Srbije, očekuje se da će se funkcija granice postepeno menjati. Ovo može imati pozitivan uticaj na lokalno tržište rada, a potrebno je da se obe zemlje pripreme za ovu promenu, kako bi bile u mogućnosti da ostvare korist.
Učesnici LOLAMAR radionice su predložili da se više pažnje u budućnosti posveti programima obuka, različitim programima rada i pružanja informacija nezaposlenima i neaktivnim osobama. Svi su bili saglasni oko toga da su oživljavanje poljoprivrede i proizvodnje, jačanje lokalnih zajednica i korišćenje lokalnih resursa turizam, alternativna poljoprivreda) ključni faktori za otvaranje novih radnih mesta.
Prisutni na radionici su podržali prezentovani priručnik koji za cilj ima da svojim sadržajem, a posebno određenim poglavljima, poput a) Opisa područja istraživanja sa predstavljenim konkretnim problemima, b) Primera dobre prakse i c) Zaključaka u formi predloženih rešenja, skrene pažnju donosiocima odluka na nužnost intervencija opština i vlada, kao i koristi od prekogranične saradnje u oblasti tržišta rada. Svi učesnici su zaključili da na ovaj način, LOLAMAR projekat može indirektno doprineti razvoju regiona obuhvaćenog projektom.

Ova internet stranica je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice su odgovorni isključivo Istraživački centar za ekonomska i regionalna istraživanja Mađarske akademije nauka i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine i sadržaj ove internet stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"