User login

Језици

LOLAMAR Priručnik

Kao  jedan  od  rezultata  projekta  LOLAMAR  -  Ka  lokalno  baziranim  politikama  tržišta  rada  u prekograničnim ruralnim oblastima, nastao je  Priručnik  koji predstavlja opis istraživačkog područja projekta  LOLAMAR,  osnovne  nalaze  ankete  koja  je  sprovedena  u  okviru  projekta,  primere  dobre prakse i zaključke/preporuke za donosioce odluka. Ovaj dokument dodaje vrednost tematici kojom se bavi  projekat  LOLAMAR,  s  obzirom  na  to  da  sadrži  poglavlje  koje  je  usmereno  na  preporuke  za prevazilaženje  problema  koji  su  definisani  i  identifikovani  na  osnovu  sveobuhvatne  analize  tržišta rada. Preporuke se baziraju na rezultatima istraživanja  koje je sprovedeno u okviru projekta, a kojim su  obuhvaćeni  lokalni  donosioci  odluka  i  lica/institucije  koje  se  bave  tematikom  i  problematikom tržišta rada, te je stoga njihov značaj veoma veliki  jer se na ovaj način dolazi do inputa direktno od lica  koja  imaju  praksu  i  iskustvo  u  radu  sa  osetljivim  kategorijama  na  tržištu.  Pored  preporuka, Priručnik sadrži i primere dobre prakse koji su odabrani sa ciljem da se i u konkretnom smislu pokaže kako su se zemlje obuhvaćene projektom, a i na evropskom nivou, do sada suočavale sa problemima koji su predmet analize i istraživanja projekta LOLAMAR.

Priručnik je dostupan na srpskom i mađarskom jeziku.

Ova internet stranica je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice su odgovorni isključivo Istraživački centar za ekonomska i regionalna istraživanja Mađarske akademije nauka i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine i sadržaj ove internet stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"