Bejelentkezés

Kutatási terület

Általános bemutatás

A Lolamar HU-SRB IPA projekt keretében a a szerb-magyar határszakasz Duna melletti nyugati térsége és természetföldrajzi szempontból egy egységben: a Bácskában található. A konkrét terület Magyarországon három kistérségre: a bajaira, a bácsalmásira és a jánoshalmira osztható, míg Szerbiában a Nyugat-Bácska körzet négy községére terjed ki: Zomborra, Kulara, Apatinra és Odžaci-ra. A magyar oldalon lévő terület 1970 km2, míg a szerb oldal 2488 km2, összesen a vizsgált térség nagysága 4458 km2.

Településhálózat

A két terület településhálózata is nagyon hasonló a vizsgálati területen belül. Mnd a szerb, mind a magyar oldalon egy-egy közép- (30 e fő feletti), és három kisváros látja el a vidéki térszervezési feladatokat. A hozzájuk kapcsolódó települések száma is hasonló, hiszen a Szerbiában 33, míg a hazai oldalon 28 falu található a területen. A térség legnépesebb városa Zombor közel 48 e fős lakosságal, míg a második legnagyobb Baja 37 e körüli lélekszámmal. Mivel mindkét központ távolabb esik a 100 e-es nagyvárosoktól, így meglehetősen fontos funkcionális szerepet töltenek be. A városi lakosság aránya némileg magasabb a magyar oldalon 54,3 % a 53,5 %-kal szemben, ami nem jelentős különbség. Kiemelkedő a városi lakosság aránya a jánoshalmi kistérségben, ahol ez eléri a 89 %-ot, iletve Kula-ban és Apatin-ban ahol 60 % felett van.

Demográfia

A Lolamar projekt kutatási területén talaálható kistérségek és községek meglehetősen kedvezőtlen demográfiai folyamatokkal bírnak. A szerb községek lakosság a 2002-es népszámlálás 214 e fős lakosságszámából 2011-re 188 e főre olvadt, ami mintegy 26 e fős csökkenés (12 %). Hasonló a helyzet a magyar kistérségek esetében is, hiszen itt a 2002-es 113 e főről csökkent a lakónépesség száma 104 e főre, ami egy kisebb kb. 8 %-os népességcsökkenésre utal. A csökkenés egyik alapvető oka, hogy a vizsgált téregységek mindegyikében természetes fogyás van. A 2011-es évben a területen ennek értéke -2,41 fő volt 1000 lakosra vetítve. A két ország területeinek viszonylatában azt állapíthatjuk meg, hogy a szerb oldalon nagyobb a természetes fogyás mértéke, különösen Zombor község esetében.

Ez a weboldal az Európai Unióa pőnzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az MTA KRTK vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző dokumentumnak.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"